Tất cả các mỹ phẩm (Thuộc danh mục theo quy định của Bộ Y tế) lưu hành trên thị trường đều phải thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Với các dịch vụ liên quan đến đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm, NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ sau đây:

  • Tư vấn các bước đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm
  • Chuẩn hóa hồ sơ đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm
  • Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.