• Xây dựng lòng tin, trung thành với những cam kết
  • Lắng nghe và thấu hiểu mọi suy nghĩ của khách hàng
  • Coi trọng văn hóa pháp lý, văn hóa kinh doanh
  • Vươn tới sự hoàn thiện bằng những sáng tạo không ngừng
  • Ghi nhận và tôn vinh những thành quả