NGƯỜI TÌM VIỆC

Họ tên

Ngày sinh Ngày Tháng Năm

Giới tính NamNữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

Mục tiêu nghề nghiệp

Kinh nghiệm(chỉ cần ghi 1 công việc, không có có thể bỏ trống)

Thời gian Từ năm Đến năm

Công ty

Chức vụ

Mô tả

Thành tích đạt được