Chúng tôi cung cấp các dịch  vụ liên quan đến:

  1. Tư vấn và đàm phán hợp đồng trong nước và hợp đồng ngoại thương
  2. Soạn thảo và cung cấp các loại mẫu hợp đồng quốc tế
  3. Tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng
  4. Đại diện trước tòa và trung tâm trọng tài để giải quyết
  5. Tham gia đàm phàn và tư vấn về đâu thầu